15 02 2007

Hicrani


 

 

7-HİCRÂNİ’NİN ŞİİRLERİ

 

            Hicrâni’nin ilk eşi Safiye öldükten sonra ,baldızı ile evlenir,bu eşiyle sık ,sık tartışırlar  ölen eşinin yerini dolduramayan ,Onun özelliklerini taşımayan bu eşine;şöyle söylemiştir..

 

-1-

Acep sual etsem gören oldu mu?

Bir bülbüle benzer kuş gaip ettim.

Yoksa bilmem yad avcılar vurdu mu

Ördek gibi yeşil baş gaip ettim.

 

Baykuş gibi dahi bağa konmayam

Her dilberin kadehinden kanmayam

Nasıl ağlamayam nasıl yanmayam

Ecel dağlarında eş gaip ettim.

 

Nuh Tufanı koptu Hicrân gönlünde

Vücut ikliminde  ruh bülbülünde

Şimdi kaldık bir cahilin elinde

Edep erkân değil iş gaip ettik.

***     ***     ***

           Gönülden çıkan gönüle girer.Gönül yücedir.Gönül deryayı ummandır.Gönül işine akıl ermez.Her babayiğit gönülün yayını çekemez.Gönül Allah yapısıdır.Gönül ü  temiz tutmak lazımdır.Gönül hâkiki bir Kâbe dır.Zira Allah buraya tecelli edecektir.Tasavvufçulara göre olgun bir kul bir halde durmaz;halden hale girer.Bazı kere Gönül gözü açık olur,gerçeğe ulaştığını zanneder ,ümitlenir,sevinir.Kimi kere kötümserliğe kapılır üzülür,korkar siner.Sonra yine cesaretlenir,coşar ki bu değişmelere Tasavvufçular  “TELVİN” derler.Bunun bir üst makamının da  “TEMKİN” olduğunu belirtirler.Hicrâni de ki  TELVİN  halini  belirten bir şiiri.;

-2-

 

Aciz kaldım bu gönlümün elinden

Nerde Hekim görse devâya gider

El çekmez tabipten her dem yaralı

Kuşanmış kılıcı kavgaya gider.

 

Hâlime giriftar olmadı gönül

Asla bir kenarda durmadı gönül

Kocaldı,kocaldı kanmadı gönül

Bezetmiş kendini havaya gider.

 

Gâhi meyhaneden girer mektebe

Gâhi âlim olur bakar kitaba

Gâhi ebabildir konar türaba

Gâhi Anka gibi semâya gider.

 

Gâhi derbederdir.gâhi derviş an

Gâhi gülmektedir.gâhi perişan

Gâhi viranede olur baykuşan

Gâhi bülbül gibi bahçeye gider

 

Gâhi gevher olur düşer kantara

Gâhi tellâl olur çıkar pazara

Gâhi kayığını çeker kenara

Gâhi kaptan olur deryaya gider.

 

İklimi gönlümün her katmerinden

Tefsiri Tibyan’da olan sohbetten

Hey gedâ Hicrâni uyan gafletten

Bu gecen günlerin hevaya gider.

 

***     ***     ***

            İnsan oğlu gaflet içerisindedir. sonunu hesap etmek gibi bir düşüncesi yoktur.Ölümün kaçınılmaz son olduğunu her nedense tefekkür edemez ...Hicrâni kendi nefsine hitaben,bizlere  nasihat etmektedir.

 

-3-

Aç gözün gafletten gel olma cahil

Demedim mi sana ölüm var gönül

Mihneti dünyada dolanma sefil

Demedim mi sana ölüm var gönül

 

Bir gün olur ecel câmın içersin

Terk eyleyip mal melâlden geçersin

Bir uzun menzile varıp göçersin

Demedim mi sana ölüm var gönül

 

Hicrâni’yem ehli ayal ağlaşır

Kimi ocak yakar kimi su taşır

Gemsiz at kapıya gelir yanaşır

Demedim mi sana ölüm var gönül.

                                             ***     ***     ***

Bayburt Halk evinde yapılacak ’Aşıklar gecesi’’ne Hicrâni’yi davet ederler.Köyden şehre gelen aşığımız “Çikot’un  kahvesin” de etrafına toplananlara konuşurken içeriye Malansa(Aydıncık) köyünden şairimizin sır kâtibi “Paşa Balcı” girince şöyle söylemiştir.;

 

-4-

Açıldı gönlümün sefâ bülbülü

Hamdûllâh Tâbibi kudretin gelmiş

Merhaba edelim canım cananım

Serseri ömrümün işreti gelmiş.

 

Kelâmı gevherim yazsın fermâna

Kaydeylesin bizi ehli imana

İçip aşk şarabın olak mestâne

Gariptir dilimin şerbeti gelmiş.

 

Aslında kâtip tır zati otağı

Hamdûlillâh hûb servinin budağı

Kusursuz Hâlk olmuş aynı ortağı

Hâlk eden Hâlik’in kudreti gelmiş.

 

Malansa köyünden ey dili penah

Kış zamanı nasıl kıldık azm-i rah

Bülbül-i şeydanın gülleri billâh

Reyhanı âlem’in  âleti gelmiş.

 

Güzümün nuru gönlüm mira tı

Görgüsü mezunu yüksektir katı

Rumeli,Bağdat’tan fazla kıymeti

Gedâ Hicrâni’nin vuslatı gelmiş.

***     ***     ***

 

 

             Âlemde neler yaşanmaktadır.âlem neleri söylemektedir.âlem ne için vardır? Âlem ne için yok olacaktır? Ne hikmetler saklıdır.?Bilmek için elbette Kudret perdesinin açılması gerekmektedir.Hicrâni bu Kudret ve Hikmet perdesi  açılanlardan mı dır? Aşağıdaki deyişine bir bakalım.

 

-5-

 

Açıldı kudretin hikmet perdesi

Seyreder Âlemi seyrana benzer

Yetişti  pirlerden hikmet Bâdesi

Sanarsın ezberdir fermana benzer.

 

“Üç harf,beş nokta “nın yolu kibarı

On sekiz harfte dir. dili ikrarı

“Kadir Geylâni"nin geldi mazharı

Coş eder bu gönül ummana benzer.

 

“İhlâs”ı yazmışsın ,tırnağına eline

“Yâsin”ni gûşmuşsun sevdiğimin beline

“Tebareke” yazmışsın  sevdiğimin diline

Gözleri Âyet-i  Kuran’a  benzer.

 

Şûle vurup çekti şanı emâne

Ol altı kudretten buldun sen ane

Yanağı “Hâ-Mim”dir.gözü “Fetahnâ”

Kaşları ol “İsmi Âzama”benzer

 

“Feterda” sırrında bul cilâsını

Hattı “Elif Lâm”ın ol imlâsını

Nasıl verem yârin seren câmını

Zannettim “Yusuf’u Kenân’a” benzer

 

Didâr-ı Hâk’tan gülşen ocağın

“Dört Hâ-Mim” bar içre açmış budağın

“Velleyli Veşşemsi” yazmış tırnağın

Kaffe-i rummandır.Bağbana benzer.

 

Konaydım bağına süreydim demim

Altmış bin evrak tır.Yedi ahkâmın

Beden hapshanesi beni Âdem’in

O yüzden Hicrâni divâne benzer.

(Şiirin  üçüncü kıtasının 1.2.3. bendinde hece fazlalıkları vardır.Defterlere geçirilirken hata yapılmıştır..Bir hatada biz yapmamak için aynı şekilde alıyoruz.)

***     ***     ***

               

                Bahar geldiğinde Bayburt’ta ilk kıra(Pikniğe) çıkışlara ’Çimen basma” denilmektedir.Yine bir bahar günü “Çimen basma”ya giden hanımları gören Hicrâni onlara hitaben şöyle söylemiştir.

-6-

 

Açıldı ovanın lâle sümbülü

Yine seyrangâha çıkar güzeller

Çimenli dağların çiçeği gülü

Varıp sürür gâha çıkar güzeller.

 

 

Gönlüm müptelâ dır. Ördek kazına

Dayanmak olur mu sitem nazına

Perçem zülüf ile sürme gözüne

Tamam kıyamgâha çıkar güzeller.

 

Dilber yığnağına uğradı yolu

Çıkarır karayı geyinir alı

Sırmalı saçları daşırken dalı

Durup nazargâha çıkar güzeller.

 

Gönül hicâp ile bu keşfi hâle

Kaşları “Er rahmân” gözleri elâ

Derdim bindir amma bir türlü yâre

Hicrâni gezerken gördü güzeller.

 

***     ***     ***

        Hicrâni bâdeli aşıklardan dır.Bâdeli aşıklara vuslat yoktur.Firak vardır.Sabır etmek,yanmak kavrulmak vardır.

-7-

Açıldı yâramız tabibi dostlar

Vurdular neşteri nişan dediler.

Gece gündüz hasretimden zarımdan

Seyyahı bülbülü rüşân dediler.

 

Dil esrar eylemiş kalp sevdasına

Düşmüş hissedarı  arş âlasına

Gâm ile yoğrulduk dem belâsına

Yetişti tabipler derman dediler.

 

“Müşerref”makamı zati Kemâl’de

Yeniden aradım hüccet-i dalda

Hicrâni mest olma dünyada malda

“Âhar Uhrâ ”vardır.Kervan dediler.

***    ***     ***

 

        Hicrâni Yine mâna denizlerinde yüzmektedir.Hicrâni yine sır haznesinden sırlar saçmaktadır.Son Peyganber’in Resul-ü Ekrem olduğunu,son kitabın Kur’an’i  Kerim olduğunu belirten bir deyişi.

-8-

Adı küfristan da  dem mühtediyi

Hâlk eden Hâllâk’û  Âleme geldi.

Ne hûb gördüm hüsnü şikârın

Bezm-i sücudunda ahkâma geldi.

 

Ruhlar meydanında Fehmi Allâh’ta

Müptelâ olmuşlar âşk-ı Billâh’ta

Ber kenar eylemiş küfrü  melâh ta

“Nusha’yı  Kûbrâ” da kaleme geldi.

 

“Cibril” getirirken ahdi irfanı

Dersi İllâ deyip,buldu imânı

“Sırat” sual olur İskân cinani

Hayatı âb bulup zemzeme geldi.

 

Ruhlar meyil verdi fırsat da safda

“Ehed” birliğinde sıfatı zat da

Kulle-i Kaf ile hem itikat da

Davrân-ı terk edip selâma geldi.

 

 

Rahmet ücretinde olur mu mahsul

Dilerim Mevlâ’dan eylesin makbul

Okurken Tevrat’ı, İncil’i ,Zebur

Doksan bin imlâlı Kelâma geldi.

 

Hicrâni’ye geldi aşkın kitabı

Kudret pervaz edip açar hicâbı

Doğru hedeftedir. Hattı hitabı

İsa’dan, Resul-ü Ekrem’e geldi.

 

***     ***     ***

    “Adil”isminde bir bey Hicrâni’ye  “Sende de biraz benlik kabarmış,kibirli  olmuşsun” dediğinde; Benliğin insanlarda kötü haslet olduğunu,Şeytanın oyunu olduğunu,İnsani kâmil olma yolunda büyük engel olduğunu  iyi bilen Hicrâni şöyle cevap vermiştir.

 

-9-

Adil bey bende var bir kalbi şahin

Nefis bahçesinde yatırmam dahi

Yokladım ben benden harap görmedim

Benlik sarayında oturmam dahi.

 

Geçen ömrüm geçti karadan kara

Dedim ulaşayım O nazlı yâra

Bir meyil etmişem ben ol Didâr’a

Kibr-in  gemisini yüzdürmem dahi.

 

Hele böyle kalsın minnetin tamı

Hicrâni’yem verdim ikrar muhkemi

Erenler gösterdi ezel künyemi

Asla “Enasırrım” yitirmem dahi.

 

(Aslında Adil bey Hicrâni’yi deşmek bir şeyler söylemesini sağlamak için o kelâmı kullanmıştır.)

***     ***     ***

        Hicrâni Baba zaman,zaman nasihatler etmiştir.Dünyada sadakatin,Kemâl etin önemli olduğunu ,çiçeksiz baharın  bülbülsüz gülün öneminin olmadığını  bakın ne güzel anlatmıştır.

 

-10-

Ağyar sakisinin bal şerbetinden

Muhibbi- Sadık’ın sözü şirindir.

Kal ehli olanın nasihatinden

Bir ehl-i Tarık’ın izi şirindir.

 

Çiçeksiz bahardan bülbülsüz gülden

Sümbülsüz selviden,lâlesiz daldan

Hizmetsiz ustadan,yarım molladan

Elbet meyhanenin sazı şirindir.

 

Yüzüksüz parmaktan şivesiz dilden

Busesiz dudaktan kemersiz belden

Oynaşlı gelinden cilveli duldan

Namuslu çingene kızı şirindir.

 

 

Asaletsiz beyin idaresinden

Bağbansız bahçesinin gülzâresinden

Muhannet olanın dil yâresinden

Mert yiğidin elbet gürzü şirindir.

 

Bula bilsem can içinde canânı

Anda mevcut her bir derdin dermânı

Sofide, Zahid’de kispet lisanı

Gedâ Hicrâni’nin arzı şirindir.

***     ***     ***

 

   Âlemin bir güzellik anlayışı vardır.Tabi ki Hicrani’nin de bir güzellik anlayışı vardır.Bakalım Hicrâni’ye göre güzel olan şirin olan nedir.?

0

0
0
Yorum Yaz