15 02 2007

Hicrani

http://www.blogcu.com/manager.url

Hicrâni kendisi ile Bülbülü eş değerde görmektedir.Kendisi Leylâ sı için ,Bülbülü ise Gül için çileler çektiğini düşünmekte.Adeta bülbül ile özdeşleşmektedir.;

-64-

Baykuş an  eğlenir viranelerde

O ince dallarda ötüşür bülbül.

Figanı seyrinde bahr-ı bağlarda

Nice güller ile sevişir bülbül.

 

Gazeller dökmüş viran bağı terk eder

Açılan nevreste gülüne gider

Sedâsı nice canlar mest eder

Çok dikenler ile çekişir bülbül

 

Ne bilirsin bülbül ne figan eder

Nevreste çiçeğin rey hasın dinler

Ol Mevlâ’yı seher vakti zikreyler

Hâkkın Didarında tutuşur bülbül

 

Açılmış bağların yeşili alı

Nice canlar yakar Hicrân figanı

Çark-ı devrandadır bozulan bağları

Terk edip yurduna yetişir bülbül.

 

***      ***     ***

 Katre iken ummana karışan Hicrâni ,dert ikliminde tartıldığını ,künyesinin sızıldığını sonunda  yazısının kara olduğu sonucuna varıldığını söylemektedir.

 

-65-

Ben aciz yatarken hab-ı hayalda

Müptelâ dır gönül görünmez yara

Aradım cilvesin yeşilde alda

Vermiştim nezaket bağın icara..

 

Feyzin kılıcını vurdum girdi yan

Şeyda bir cesette eğlenir bir can

Sızdılar künyemi her bir katiben

Dediler silinmez yarası kara

 

Yüksek cebellerde ah ve emanım

Meskeni İsa’yı geçti dumanım

Ömrüm tamam oldu çıkmadı canım

Arzuhal yazarım Gani Seddar’a

 

Katre iken bir ummana karıştım

Tellâl pazarına girdim satıldım

Sarrafın eline düşüp tartıldım

Dertler ikliminde düştüm kantara

 

Kalmışsın bi çare ey Gedâ Hicrân

Nedir bu sendeki sönmeyen suzan

Divan-ı mahşerde kurulur divan

...................................................

(Son mısra defter yırtık olduğundan tespit edilemedi)

***     ***     ***

-66-

Ben bana danıştım ben bana sordum

Ben bende bir darlık bulmadım Mevlâ’m

Aklımı zay eden pirler cilvesi

Ben dosttan bir darlık görmedim Mevlâ’m

 

“Elestü Bezmin”de  yazılmış KENZ il

Seddarûl Guyub’sun  isminde AZM il

Mektep civarında okurken  TENZİL

Ben bende ayrık görmedim Mevlâ’m

 

Bir elim kalmıştır ayrık Bâb ın da

Çeşmi VEZZUHÂ nın  misli Kâm ın da

Kerbelâ içinde cenk alayında

Hicrâni yem vurgun görmedim Mevlâ’m.

 

(KENZ:Hazine AZM:Kesin karar verme.TENZİL:Semâdan inen Vahiy Kur-an’ı Kerim)

 

***     ***     ***

Şairimiz Hicrâni aşağıdaki şiirinde hayatını özetlemektedir.Hiçbir şiiri elimizde olmasa bile bu şiiri  bize onu tam olarak anlatmaktadır;

-67-

Ben bende gördüğüm zevk-ü sefâyı

Ne paşa,ne Melik,ne elde gördüm.

Ömrümde evimde her bir vefa yı

Ne evlât ne ahbap, ne malda gördüm.

 

Ayransız aş pişer,arpadan ekmek

Şükründen acizim vasfını etmek

Elbisem yün,pamuk,kendirden renk,renk

Ne sarı ,ne yeşil,ne alda gördüm.

 

Şaldandır pantola vurduğum yama

Hiç meyil vermedim has ile hama

Yokluktan bir rütbe diktim yakama

Ne omuz,ne beden,ne kolda gördüm.

 

Yağ yiyince kamaşıyor dişlerim

Yüz çevirdi ahbaplarım eşlerim

Mecnunum Leylâ’yı sır sevişlerim

Ne bağda,ne bülbül,ne gülde gördüm.

 

İmânım Leylâ’dır.bende Mecnunu

Candaki cananın oldum meftunu

Hicrâni okurken KEF ile NUN’u

Ne mektep medrese ne dalda gördüm.

 

***    ***     ***

Hicrâni’nin aklından fikrinden Leylâ Han  düşmez.Her fırsatta Halep’e arzuhaller yollar havayla, suyla..öyle bir anında Leylâ hanı için bakalım ne söyler;

 

-68-

Ben benden darılıp ben benden köstüm

Mabeyin edipte barıştıran yok

Bu gece hayalde bir nâme yazdım

O Leylâ Han’ıma kavuşturan yok

 

Şeref bey namında bi murat gelmiş

Hurşit bey elinden bir nişan almış

O Nazlı Sunamı kendinin bilmiş

Bu gamlı gönlümü tanıştıran yok.

 

Bağban bahçesinde gözler bülbülü

Kavuştur Yaradan  ben bu düşkünü

Vermesin Yadlara  O Leylâ Han’ı

Böyle bir figanı kavuşturan yok.

 

Çekildi Hicrâni bu gam aşkına

Dayandı o yârin hasreti cana

Vururlar hâre gider nişana

Benimle nazlımı görüştüren yok..

***     ***     ***

   Hicrâni Divan tarzı deyişlerde söylemiştir.Ancak deftere geçişlerde on dert heceli veya daha fazla heceli oluşundan mı dır veya deftere gecenin hatasından mı dır  noksanlıklar bulunmaktadır. Biz elimizdeki şekliyle bu divanı alıyoruz.

 

-69-

Ben beni bilmem harf nedir,nokta nedir.

Dünya Uhra bir terazi,arada bu sahte nedir?

Cilveni verirsin Âşık’a  Ya İlâh el âlemin

Pir elinde dolaşan,Ol vasıta bâde nedir?

 

Bir bab-ı Kudret câm-ı dır.mest eder meyhaneyi

Pervaz eder şema ya nice bin divâneyi

Kavuşturmak dilemezsin Dünyada efsaneyi

Mecnuna Leylâ payında,beyhude sevda nedir?

 

Kimse yük olmamıştır eşyayı mahlukata

“Elle mal Esma” içinde derç olan bir hüccete

Hâlk eden Allâh’ım bir sen,haşa girmem Hikmete

Ve lâkin arz üstünde bu yedi sahra nedir?

 

Her daim hatırda durur Kabze-i Kudretgâhın

Azadan ten olmaz her işte vardır agâhın

Ruhi cesetten almaz mı ol hub-i nazargâhın

Ol Nebiler serverini getüren deve nedir?

 

Bu sırra dalanlar oldu nefsinden beri

Yakut mercan derin undan halk eylemiş cevheri

Aşık’ın matlubu değil nûş eylemek kevseri

Bulmayınca Didarını makamı Ulyâ nedir.

 

Hicrâni dir; kimse gürz atmasın aşkın yayına

Her güzeller el vurmasın lâlenin mercanına

Seher vakti girdim dört terzi dükkanına

Yeşil sarı düğme üzre kaputa düğme nedir?

 

***    ***     ***

 

-70-

Ben bir dost elinin dür danesiyem

Dilerim dostuma ağyar değmesin

Şarabı- aşkımın meyhanesi yem

Mevsimsiz mahsule buhar değmesin

 

Ahlak tezgahında telin eğirmiş

Haya sırmasından nakşını dökmüş

Akıl binişini koluna takmış

Bezenmiş sevdiğim rüzgar değmesin

 

Fikir düğmesini dikmiş yakaya

Zekâ kemerini sıkmış tokaya

Vicdan cilasını çekmiş sineye

Güneş’ten esirge Kâmer değmesin

 

Hicrâni’yem vasf edemem ben seni

Yedi kat hüccetle beslerim seni

Can içinde imânımın mihmanı

Zühre yıldızıdır Ülker değmesin.

 

***     ***     ***

 

Dünürcüler söylemiş olduğu bir şiir;

-71-

Ben bu aşkın bağbanıyım

Her daim söz kurarım ben

Şahinlerin avcısıyım

Düvürcüler ararım ben

 

Uhut dağı hisarım var

Tahrir kalem defterim var

Aşk elinden eserim var

Kalû belâ sorarım ben

 

Ötüşüyor bülbül her dil

Arşta on iki bin kandil

Orda yazar ezel takdir

Ol künyeyi ararım ben

 

Hicrâni’yem bahtım kara

Pirler bıraktılar dara

Ölüm gelir bu hisara

Teber ile yararım ben

***   ****   ***

 

 

 (Hicrâni’nin intizarı)

-72--

Ben bu derdin hangi birin söyleyim

Tükenmez belâya vardı başımız

Derbeder gezerim her gün her saat

Gün be gün aksine vardı işimiz.

 

Mahkemeler oldu bizlere mekân

Bir zaman Bayburt’ta eyledik iskân

Vahşi olma seni yaratmış insan

Asumana çıktı âhu zarımız.

 

Başıma geleni yazsam kitaba

Hiçbir kâtip onu almaz hesaba

Derdim çoktur kulak verin hitaba

Ne kadar söylense vasfı halımız.

 

Mahkeme kazandım aldım emrini

Kendi yurdumuzun söktüm bendini

Sağlam ettük elin çürük malını

İşte budur bizim kisp-i kârımız.

 

Kendine himimize vurduk kazmayı

Dize çektik bir kırmızı çizmeyi

Zalim bizi şimdi etti enayi

Hiç tükenmez bizim kılu kalımız.

 

Vefasız hayırsız gelirim dedin

İkrarımdan dönmem ölürüm dedin

Seninle Bayburt’ta kalırım dedin

Bilmem nasıl oldu bu ahvalımız.

 

Benim sergüzeştim nihayet bulmaz

Ne kadar söylesem imana gelmez

Haya etmez Hallâktan bir selâm vermez

Hicrâni bu oldu son devranımız.

 

***     ***     ***

-73-

Ben gönlümün gülşenini

Bir yara kıldım müptelâ

Gör beni bu aşk neyledi

Başıma çıktı bin belâ.

 

Yanıma geldi bir hoş er

Tabip-i aşk imiş meğer

Elinde ateşten neşter

Vurdu sinemdeki gala

 

Aldı Sinemdeki galı

Basiretten açtı halı

Baş gösterdi Hikmet gülü

Bezendirdi sağa sola..

 

Anda gördüm bir çok eri

Yeşil sarıklı her biri

Zatı Melek Hüsnü Huri

Kalkıp durdum istikbâle

 

Merhaba dediler bize

Şerefli Aşk olsun size

Set çektiler önümüze

Car etraftan gamdan kala

 

Mahlasımız Hicrâni’dir.

Buda Pirimin şanıdır

Cümle derdin dermanıdır

Aldanmam her kalmakala

***     ***     ***

 

-74-

Ben kime söylemişem neden darıldın

Bu günkü işrakin dünden ziyade

Çektin sema vatı berzah güllesin

Zahir bab içinde zandan ziyade

 

Bu gün hûb  cemâlin elvanlanmıştır

Ruhlar meydanında noktalanmıştır

Süphan imzasıyla  imzalanmıştır.

“Levlâka” lafsında KEF ten ziyade

 

Ceddi milletimiz ismi Seyfûllâh

Dilimiz Hû der dersim Hamdûllâh

Ben dostun kalbini kırmadım billâh

Yemin olmaz ki bu kasemden ziyâde

 

Aşıklar bu aşkın elinden çeker

Hû dedikçe dili lâl-i al döker

Çevirip yüzünü dosttan el çeker

Hicrâni dargındır dünden ziyade

 

***     ***    ***

 

Hicrâni baba  çerçilikte yapmıştır.Çerçicilik  köy,köy gezilerek öteberi satma işidir. Yine bir seferinde de Kuru soğan alarak köyleri gezer gittiği her köyde türlü zorluklar çıkarılmış,Kimisi “Bu soğanlar çok küçük” Kimi köyde “Bu soğanlar kışlığa dayanmaz” tarzında  şikâyetler olmuş. Hicrâni bu şikâyetlerden sonra şöyle söylemektedir.;

-75-

Ben sana ne yaptım ey kahpe Felek

Dert ile dört yanım tekmil eyledin.

Muhabbet gölüne aşk deryasına

Ne yelken,ne gemi,ne bil eyledin.

 

Konmaz idim her güllerin zarına

Uğrattın yolumu güller hârına

Ne gülüne sabr ettin, ne iftiharına

Pervane narına tahsil eyledin.

 

Baktıram derdimi bulamam cerrah

Bu Hicrân aşkından olmuştur ferah

Ezel bu dert ile gezerken seyyah

Şimdi soğan ile rezil eyledin.

***    ***     ***

-76-

Ben seni istemem sevdiğim canan

Sonunda bir sohbet sazın yetişir

Azrail gelince verir mi aman

Ölmeden göreydim yüzün yetişir

 

Bülbül yol uğratmaz her bir otağa

Ördek gölden uçup konmaz budağa

Ağzın çeşme-i bal,akar dudağa

Bir saat otursan nazın yetişir.

 

Hicrâni der; boştur cananın yurdu

Ne hain şu Felek hançerin vurdu

Seni görenlerin olmazsa derdi

Sade şu hasretli  sözün yetişir.

***     ***     ***

 

Kulun Yüce Mevlâ’sına yalvarması (dûa),yakarması (niyâz) Dileklerini ona arz etmesi ,onu övmesi ve bağlılığını bildirmesi  gibi konuları içeren şiirlere Münâcât denmektedir.Hicrâni de Mevlâ’sına münâcât etmektedir.

-77-

 

Ben seni sevmekten aciz değilim

Lâkin yüzün göstermedin göreydim.

Zatın duyurdun ki ben sana gelem

Saklı izin göstermedin göreydim.

 

Nuh’un gemisini üzdürdün milsiz

Turda Musa ile konuştun dilsiz

Bahtıma bir yazı yazdırdın elsiz

Saklı yazın göstermedin göreydim.

 

Zevki aşkın bırakmadı dönesen

Ziya verdin Ay,Yıldıza Güne sen

Yerde Gökte Ay Yıldızda gene sen

Saklı  sözün göstermedin göreydim.

 

Ne yazıdır akıl ermez bu meşk-e

Âleme süs verdin hep başka,başka

Nar-ı Hicrâni’yi bıraktın aşka

Saklı közün göstermedin göreydim.

 

***     ***     ***

 Bülbülün  HZ.Süleyman ın huzuruna getiriliş kıssasını  Şairimiz bülbülün ağzından şöyle dile getirmektedir.

-78-

Ben yârın aşkına oldum pervane

Hasretlik düşmüştür candan içeri

Şahım bana lazım değildir bu can

Alıştı ateşim kandan içeri.

 

Bir kere göründü göze nişanı

Affeyle sultanım ben perişanı

Tanımam ve lâkin sen Süleyman’ı

Süleyman var Süleyman dan içeri.

 

Durup beklerdim divanı bab-ta

Levlâk lafsında gelen hitapta

Yetmiş bin Hikmette açan hicapta

Bir nur doğdu asuman dan içeri

 

Zulmetler oldu nurla münevver

Zühresi kalbimde kaldı bir eser

Dil tekellüm etmiş vereyim haber

Canan cila verdi candan içeri.

 

Şahım bin bir isme olmuşum aşık

Vücudum yaralı ciğerim yanık

Enbiya Evliya hep kalbi sadık

Yüz tutmuşlar ol divandan içeri.

 

Hikmet bahçesinden yüzüm mü sildin

Akıp çağlanmamış bir nehri Nil’din.

Hicrân sen seni Hicrân mı bildin

Bir Hicrân var bin Hicrândan içeri.

 

***     ***      ***

Gönülün sırrına erilmez,Gönül yapılması zor olan şeyleri ister her nedense...Gönül elinden Hicrâni’de muzdariptir.

 

Hicrâni bir kış günü köye giderler tabi zamanın şartlarında yaya gitmek durumundadırlar. Değirmencik(Mam) köyünün düzünde bir fırtınaya tutulurlar. Fırtına haddinden fazla şiddetlidir,bir ara yanındaki arkadaşı ile fırtınaya sırtlarını vererek istirahat ederler, o esnada bu durumu şöyle dile getirir;

 

-50-

Bâdi sabâ eser Bayburt ilinde

Bülbül rahat eder gonca gülünde

Biz bu gece kaldık Mam’ın düzünde

Rifata tahammül yolcuya sabır

Yola bir selâmet gönder Allâh’ım.

 

Çünkü biz aşığız değil efsane

Pirler bâdesinden olduk mestâne

Varın haber verin  şoför Hasan’a

Rifata tahammül yolcuya sabır

Yola bir Selâmet gönder Allâh’ım

 

Aslı aşık olan himmete erer

Kanaatsiz insan mihnete erer

Paranın temahı araba kırar

Rifata tahammül yolcuya sabır

Yola bir selâmet gönder Allâh’ım.

 

***     ***     ***

   Hicrâni Halep’teki maşukası Leylâ Han’a her fırsatta mektup göndermektedir.

 

-51-

Bâdi sabâ uğrarısan Halep’e

Bizim bağdan nazlı yâre gül götür

Dur devşir destele tazelerinden

Darılmışsa yâr yüzüne gül götür.

 

De ki;”işin kaldı hayale düşe”

Gece gün içimden çıkmaz endişe

Nergis mi arz eder yoksa menekşe

Sor danış hatırın yine gül götür.

 

De ki;İflah olmaz Hicrân yaradan

Meğer lütf eyleye bize Yaradan

0
0
0
Yorum Yaz